U situaciji kada vas ujede pas mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete nisu sigurni kako to da realizuju. Ujedi pasa nisu retka pojava i zato ljudi treba dobro da se upoznaju sa tim šta mogu da učine prilikom ujeda. Prilikom ujeda psa možemo razlikovati ujed psa lutalice i ujed vlasničkog psa.

Kod ujeda psa može doći do nematerijalne štete (pretrpljen duševni bol, fizički bol i strah) i materijane štete (npr. pocepana odeća). U ovim slučajevima nematerijalna šteta ima daleko već značaj budući da je najčešće mnogo veća od materijalne štete..

ŠTA RADITI NAKON UJEDA PSA?

  • Obezbedite svedoka

Neretko se dešava da se događaji poput pada na led ili sneg, ujeda od strane psa lutalice ili slično odigraju van očiju naših komšija, prijatelja, rodbine ili poznanika. U tim slučajevima, uvek je poželjno da uzmete kontakt i identifikacione podatke od lica koje je očevidac kritičnog događaja, kako bi isto lice bilo svedok na okolnost vaše pretrpljene štete.

  • Pozvati policiju

Takođe, poželjno je pozvati i policiju i prijaviti napad. Policija iako nije zadužena za ovakve slučajeve može u slučaju da izađe na lice mesta napraviti službenu belešku koja se kasnije može koristiti kao dokaz.

  • Obavite preled kod lekara

Javite se u nadležnu zdravstvenu ustanovu kako bi bili pregledani od strane lekara i ukažite na sve telesne povrede koje su nastale, fizičke bolove koje osećate, strah koji ste doživeli, ožiljke i deformitete tela, otežanost obavljanja određenih aktivnosti. Vrlo je važno da se u nadležnu zdravstvenu ustanovu javite što pre, najbolje istog dana, jer time u mnogome olakšavate sebi u postupku ostvarivanja svojih prava. Tražite da vam lekari uruče izveštaje o pregledu (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove opšte prakse, izveštaj lekara specijaliste iz Pasterovog zavoda i dr.), a svu medicinsku dokumentaciju koju dobijete čuvajte kod sebe.

  • Obratite se advokatu za naknadu štete

Dalji postupak ostvarivanja prava na naknadu nematerijalne štete je u najvećem delu posao struke, pa je preporuka da se obratite profesionalnoj agenciji za naknadu štete u cilju ostvarivanja svog prava. Ukoliko ne želite da idete preko agencije, uvek imate opciju direktnog pristupa i podnišenja zahteva lokalnoj samoupravi, stim što morate imati na umu da u tom slučaju iznos koji možete dobiti je i do nekoliko puta niži.

Ko je odgovoran za ujede pasa: vlasnici i čuvari

Neko ko nije vlasnik psa možda i dalje odgovara kada nekoga povredi, u zavisnosti od okolnosti i lokalnog zakona.

Vlasnici pasa obično su zakonski odgovorni za ujede i druge povrede koje su prouzrokovale njihove životinje. Ali neko drugi takođe može biti odgovoran (zajedno sa vlasnikom) u određenim situacijama, uključujući kada:

  • osoba koja nije vlasnik imala je brigu ili kontrolu nad psom
  • vlasnik psa ima manje od 18 godina, ili
  • stanodavac vlasnika je znao da je pas opasan, ali nije ništa preduzeo po tom pitanju.

Čuvari i čuvari

Prema pravilima „uobičajenog prava“ koja vlasnicima daju odgovornost za povrede kada su bili nemarni ili su znali da su njihovi psi opasni, neko ko se brine o psu može biti jednako odgovoran kao i legalni vlasnik.

Privremeni negovatelji

Kada se neko poput čuvara pasa ili kućnog čuvara složi da se privremeno brine o psu druge osobe, domar se obično smatra čuvarom životinje u to vreme. Ali to može zavisiti od pojedinačnih okolnosti, kao i od suda.

Profesionalni negovatelji

Ljudi koji preuzmu odgovornost za pse kao deo svog posla obično će se smatrati čuvarima životinja.

Deca i roditelji

Ako dete mlađe od 18 godina poseduje ili brine o psu, roditelji maloletnika verovatno snose odgovornost kada pas nekoga povredi. Neki zakoni o ujedima pasa to izričito kažu. Takođe, neke države imaju zakone koji roditelje ograničavaju na odgovornost za bilo kakvu štetu koju nanesu njihovoj maloletnoj deci. U drugim državama sudovi će verovatno presuditi da roditelji drže psa u kući ili ga drže u svom domu.

Postupak naplate štete od ujeda psa

Kompletan postupak za naplatu štete se može voditi na dva načina: vansudski ili sudski. Svi oni koji su zadobili ujednu ranu  od psa lutalice mogu od Grada Beograda ili druge nadležne opštine (ako ujed nije u Beogradu) u odštetnom zahtevu potraživati naknadu štete.

Vansudski postupak nakande štete za ujed psa

Kod vansudskog postupka, uz obraćanje sa zahtevom Sekretarijatu za stambene i komunalne poslove, oštećeni nemaju nikakva ulaganja i potrebno je samo podneti opštini ili gradu odštetni zahtev uz neophodnu dokumentaciju. U tom slučaju, u praksa se na rešavanje ovih zahteva čeka od godinu do godinu i po dana, a naknade koje se oštećenima nude su između 10.000,00 dinara i 20.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. U zahtevu se navodi kratak opis događaja, lični podaci povređene osobe i kontakt telefon, sa priloženim kopijama lekarskih izveštaja, što je obavezna dokumentacija, dok fotografija povrede nije obavezna ali je poželjna. Komisija će oštećene nakon toga telefonskim putem obavestiti da dođu u određeni termin radi eventualne nagodbe i vansudskog poravnanja. Treba napomenuti da po aktuelnoj praksi komisija to čini u roku od godinu do godinu ipo dana po prijemu odštetnog zahteva. U takvim slučajevima naknada koja se dobija je višestruko manja od one koju bi dobili u sudskom postupku. Komisija za povrede bez vidljivih i trajnih ožiljaka nudi oko 20.000,00 dinara. Za teže povrede sa vidljivim i trajnim ožiljcima se u proseku može dobiti oko 40.000,00 dinara.

Naknada štete za ujed psa – sudski postupak

Drugi način naplate štete je podnošenje tužbe nadležnom sudu, bez prethodnog podnošenja odštetnog zahteva u vansudskom postupku.  Imajući u vidu sudsku praksu sudova u Republici Srbiji dolazi se do zaključka da se u presudama dosuđuju viši iznosi od onih koji se isplaćuju u vansudskom postupku. Odlučujući o tužbenom zahtevu, sud će uzeti u obzir sve činjenice i dokaze koje je tužilac priložio u toku postupka.

Praksa je da su iznosi koje Grad Beograd predloži oštećenima višestruko niži nego iznosi koje oštećeni ostvare u sudskom postupku. U pitanju je postupak za naknadu štete, koja može biti materijalna (ukoliko ste bili na bolovanju) i nematerijalna na ime pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha i duševnih bolova u slučaju naruženosti koji se dosuđuju najčešće pripadnicama lepšeg pola.

Preporuka je svakako da ukoliko oštećeni odluče da naplate štetu angažuju stručnu pomoć kako bi sa većom sigurnošću uspeli da ostvare svoje pravo i naplate štetu u većem iznosu.

Po važećim propisima oštećeni mogu, i bez podnošenja zahteva nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odmah pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom. Ukoliko ste nezadovoljni tim iznosom, neophodno je podneti tužbu, čime se značajno povećavaju šanse da iznos koji dobijete bude mnogo veći. Vrlo često se u praksi i dešava da grad za povrede za koje npr. grad ponudi 15.000,00 dinara (lake telesne) na sudu može da se dobije do 120.000,00 dinara.

U slučajevima ozbiljnijih napada od strane više pasa lutalica, ujedi mogu imati i prirodu teških povreda pa čak i fatalnih po život. Kod teških telesnih povreda naknada koja se može dobiti na sudu ide od 200.000,00 dinara pa do više stotina hiljada zavisno od težine i posledica.

Imajte na umu da kod sudskog postupka postoje izvesni troškovi koje oštećeni trebaju planirati u smislu angažovanja advokata, sudskih taksi i troškova veštačenja. Tuženi uvek osporavaju iznos koji se tužbom potražuje pa oštećeni u cilju dokazivanja težine povreda moraju sprovoditi veštačenja na okolnost intenziteta i trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i straha, kao i pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životnih aktivnosti.

Ono što bi trebalo još napomenuti je i da se kod dobitka sudskog spora koji je dosta izvestan u slučaju posedovanja gore navedenih dokaza oštećenima vraćaju svi troškovi koji su imali a posebno se dosuđuje i naknada štete pa svakako ima smisla ostvarivati svoja prava sudskim putem.

U slučaju da Vas ujede pas i želite da nadoknadite štetu koja Vam je učinjena, kontaktirajte nas, i u što skorijem roku ćemo pristupiti postupku naplate štete. U tom procesu na usluzi Vam je naš tim internih i eksternih profesionalaca, advokata, veštaka i osoba specijalizovanih za ovaj vid naknade štete.