Naša Advokatska kancelarija  je specijalizovana za odbranu lica pred domaćim sudovima u krivičnim postupcima, kao i pred postupcima koji se vode pred nadležnim Javnim tužilaštvima i policijom.

U toku svoje karijere naši advokati su branili lica koja su optužena za neke od najtežih krivičnih dela predviđenih našim aktuelnim Krivičnim zakonikom.

Neretko se dešava da je sa pripremom odbrane potrebno početi i pre zvaničnog otpočinjanja krivičnog postupka, odnosno tokom predistražnih radnji. Ukoliko postoje indicije da se protiv određenih lica može pokrenuti krivični postupak u bližoj ili daljoj budućnosti, potrebno je na vreme preduzeti mere opreza i pripremanje dokaza radi uspešno sprovedene odbrane.

Pored poznavanja slova zakona, umeće i veština advokata pokazuju se i prilikom koncipiranja taktike same odbrane okrivljenog, detaljnom analizom svih činjenica, okolnosti i raspoloživih dokaza, te brzom i adekvatnom reakcijom na radnje ostalih aktera krivičnog postupka.

Pored odbrane okrivljenih lica, advokat za krivično pravo zastupa i oštećena lica u krivičnom, prekršajnom i postupku privrednog prestupa. Advokat zastupa i u parničnim postupcima za naknadu štete koji nastanu kao posledica krivičnih dela, prekršaja ili prestupa (iz porodičnih odnosa, odnosa iz ugovora, zaštite prava stranaca, povrede prava intelektualne svojine i dr.).

Oštećenim licima su na raspolaganju sve usluge, od pružanja pravnih saveta, podnošenja krivičnih prijava, pa sve do aktivnog zastupanja tokom trajanja krivičnog postupka, kao i eventualnog parničnog postupka radi ostvarivanja imovinskopravnog zahteva.

Advokat za krivično pravo je dužan preuzeti ponuđenu odbranu osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnim predmetima bez obzira na ličnost optuženog i na vrstu i težinu učinjenog krivičnog djela.

Advokat za krivično pravo ne sme odbiti pružanje pravne pomoći – odbrane u krivičnim predmetima:

 • zbog toga što bi uspešna odbrana bila teška,
 • zbog toga što postoje nepobitni dokazi o izvršenom krivičnom delu,
 • zbog toga što je optuženi priznao izvršenje krivičnog dela,
 • zbog negativnog mišljenja javnog mnjenja izazvanog krivičnim delom i ponašanja oštećenih.

Advokat za krivično pravo i prekršaje vrši poslove u sledećim oblastima:

 • odbrana i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim sudovima u postupcima klasičnog, privrednog i organizovanog kriminala.
 • pokretanje krivičnih postupaka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi.
 • zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih
 • ulaganje žalbi i drugih pravnih lekova protiv svih odluka sudova
 • ulaganje ustavnih žalbi
 • pokretanje zahteva za zaštitu zakonitosti kao i zahteva za ponavljanje krivičnog postupka
 • zastupanje klijenata u postupku ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela
 • zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust
 • zastupanje u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.

Naša advokatska kancelarija vrši odbranu u svim vrstama krivičnog postupka bez obzira za koje krivično delo vas terete. Advokata branioca može angažovati okrivljeni lično, ali i član porodice okrivljenog ili bračni drug. Dalji tok postupka je identičan, bez obzira ko je izabrao branioca.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?

Kontaktirajte nas