Pod pojmom štete podrazumeva se umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja, kao i nanošenje fizičkog ili psihičkog bola ili straha drugome. Saobraćajne nezgode predstavljaju veliki stres kako za učesnike tako i za njihove porodice, praćene nizom neprijatnosti.

Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, potrebno je angažovati advokata koji odlično poznaje proces saobraćajne nezgode, saobraćajne prekršaje i dobro poznaje praksu kod odlučivanja o visini štete. Angažovanjem advokata koji će zastupati vaše interese postižete da se bez direktnog angažovanja obeštetite odnosno dobijete adekvatnu novčanu nadoknadu u slučajevima kada je jedno lice (štetnik) izvršilo neki vid povrede prava drugog lica (oštećenog) u vidu prouzrokovanja bilo materijalne ili ne materijalne štete.

Advokat za naknadu štete

Naša uža specijalnost je Naknada štete nakon saobraćajnih nezgoda. Ukoliko vam je potrebna pomoć, a u cilju obezbeđivanja naknade za nematerijalnu ili materijalnu štetu nastalu u saobraćaju, možete se obratiti nam se obratiti nakon čega ćemo pristupiti analizi slučaja te sprovesti sve nephodne mere u cilju izdejstvovanja maksimalne novčane naknade za pretrpljenu štetu.

Podnosimo osiguravajućim društvima odštetni zahtev zajedno sa potrebnom dokumentacijom koju pribavljamo u saradnji sa klijentom. U slučajevima nepostizanja dogovora sa osiguravajućim društvima podnosimo tužbe nadležnim sudovima gde sudovi najčešće dosuđuju odgovarajuće pravične iznose naknade, često daleko veće od prvobitne ponude osiguravajućih društava.

Šta raditi kada vam se dogodi saobraćajna nezgoda?

Kada se dogodi saobraćajna nezgoda potrebno je odmah bez pomeranja sa lica mesta pozvati policiju bilo da se radi o vozilima ili pešacima. To je važno iz više razloga:

  • Da bi se utvrdile činjenice kao što su položaja vozila, tragovi na licu mesta i slično, jer u suprotnom može doći do nemogućnosti dokazivanja odgovornosti osiguranika, a samim tim i do poteškoća sa osiguranjem.
  • Da bi se uradilo alkotestiranje, jer ako neko napusti mesto nezgode, a ne uradi testiranje sve i da i nije bio akloholisan, to postaje osnov za regres prema štetniku iz osiguranja. Ovo se takođe odnosi i na ekspertizu analize krvi i upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivkih supstanci.

Takođe, u slučaju da ste u doživeli povrede u saobraćajnoj nezgodi, potrebno je javiti se lekaru u roku od 48 sati od momenta nastupanja nezgode, odnosno zadobijanja povrede usled iste.

Naplata osiguranja u saobraćajnim nezgodama

Najbitnija stvar je da prinesete dokaze o tome kako je do saobraćajne nezgode došlo. To možete učiniti uz pomoć Evropskog izveštaja ili policijskog zapisnika. U nekim slučajevima policijski zapisnik a i u dosta slučajeva Evropski izveštaj nisu dovoljni kako bi dobili naknadu štete. Najbolje bi bilo  da dobro fotografišete saobraćajnu nezgodu i da pokušate da nađete svedoke koji su videli nezgodu. Svedoci su  osobe koje su doživele  sudar ali i takođe i osobe koje su se nalazile u blizini i videle nezgodu. Njihove izjave mogu biti korisne u proceduri naplate štete. Što se tiče fotografija one trebaju da prikažu oštećenja na vozilu, saobraćajni znak za prvenstvo prolaza ako ga je bilo ili nešto slično.

Takođe je  korisno da od lica koje je napravilo udes uzmete podatke kao što su: telefon, naziv osiguravajućeg društva i broj polise. Navedeni podaci se upisuju u policijski zapisnik i Evopski izveštaj. Takve podatke nije suviše posedovati. Važno je napomenuti ako je šteta veća od 200 hiljada dinara ili krivac ne priznaje krivicu, najbolje bi bilo da pozovete policiju da dođe na uviđaj. Ako prođe više od 48 sata, a povreda se ne konstatuje od strane lekara, postavlja se pitanje da li je povreda nastala iz saobraćajne nezgode ili nečeg drugog i u ovom slučaju dolazi do rizika naplate štete iz osiguranja.

Naknada štete na vozilu

Naplata štete na motornom vozilu nakon udesa može biti problematična jer oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo. Sa druge strane im osiguravajuće kuće nude iznose naknade štete po kojima se motorno vozilo može popraviti samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima na šta neki oštećeni lakomisleno pristaju. Naknada materijalne štete prilikom udesa od osiguranja zbog navedenih razloga može biti dosta komplikovana jer je pre svega potrebno dobro proceniti visinu štete za šta je potrebno angažovanje stručnog lica.

Kako naplatiti osiguranje i štetu na autu?

Naknada štete kod saobraćajne nezgode može biti materijalna i nematerijalna. I jedna i druga nastaju kao posledica saobraćajne nezgode, s tim da na vozilu može nastati samo materijalna šteta, dok lica mogu pretrpeti nematerijalnu štetu.

Što se tiče materijalne štete na vozilu, potrebno je najpre izvršiti procenu materijalne štete tako da ista bude priznata i nadoknađena od strane osiguravajućeg društva štetnika, a u skladu sa Evropskim izveštajem o saobraćajnoj nezgodi odnosno zapisnikom o uviđaju policije.

U slučajevima kada nije moguće dobiti odgovarajuću novčanu naknadu a po osnovu nastanka štete u saobraćaju koje je prouzrokovalo drugo lice (štetnik), potrebna je pomoć i angažovanje advokata za naknadu štete. Zadatak advokata je da na osnovu pravnog znanja primeni odgovarajuće pravne mere kako bi oštećeni mogao da izdejstvuje naplatu štete nastalu prilikom nezgode u saobraćaju a najčešće u slučajevima ne postizanja dogovora sa osiguravajućim društvima.

Postupak za naknadu štete pred sudom

Osiguravajuće društvo ima zakonski rok od 14 dana da dostavi ponudu licu i isplati naknadu štete, dok za malu štetu do 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti taj rok iznosi 8 dana. Rok od 14 dana može biti produžen i do 45 dana za materijalnu, odnosno do 90 dana za nematerijalnu štetu, uz dodatni rok od 14 dana za isplatu štete.

Tužba za naknadu štete

Osiguravajuće društvo ima zakonski rok od 14 dana da dostavi ponudu licu i isplati naknadu štete, dok za malu štetu do 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti taj rok iznosi 8 dana. Rok od 14 dana može biti produžen i do 45 dana za materijalnu, odnosno do 90 dana za nematerijalnu štetu, uz dodatni rok od 14 dana za isplatu štete.

Tužba za naknadu štete

U slučaju da osiguravajuće društvo u roku od 90 dana (odnosno 8 dana za malu štetu) ne dostavi ponudu odnosno obavesti o nepostojanju prava na naknadu štete, može se podneti tužba nadležnom sudu radi naknade štete. Oštećeni ima pravo na tužbu i u slučaju kada smatra da mu je samo delimično isplaćena naknada od osiguravajućeg društva u odnosu na zahtevani iznos.

Naplata štete od osiguranja

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ističu doprinos oštećenog ili kad priznaju osnov ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu.

Da bi se maksimirao iznos naplate štete pogotovu za saobraćaj, učesnicima u saobraćajnoj nezgodi se predlaže obaraćanje stručnim licima, pre svega advokatu, za pomoć u ostvarivanju svojih prava, kako zbog sopstvene nepažnje ili neznanja ne bi izgubili ono što im po zakonu pripada.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, a u cilju obezbeđivanja naknade za nematerijalnu ili materijalnu štetu nastalu u saobraćaju, možete nas kontaktirati nakon čega ćemo pristupiti analizi slučaja te sprovesti sve nephodne mere u cilju izdejstvovanja maksimalne novčane naknade za pretrpljenu štetu. Naše usluge naplaćujemo u procentualnom iznosu od nadoknađene štete. Ukolko naplate nema naš rad je besplatan.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?