Statistički podaci dostupni javnosti ukazuju na to da se u našoj državi na godišnjem nivou desi prosečno oko 17.000 saobraćajnih nezgoda, od kojih najveći udeo zauzimaju saobraćajne nezgode nastale sudarom dva automobila, te povrede lica koja učestvuju u nesrećama. U ovakvim štetnim događajima lica mogu pretrpeti materijalnu i nematerijalnu štetu, međutim, često se dešava da nakon što pretrpe štetu, građani ne znaju kome da se obrate radi naknade iste, koji su uslovi za naknadu, te kakav postupak ih očekuje.

Pod materijalnom štetom u slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja nekog lica podrazumeva se sva ona šteta koju je to lice imalo zbog povrede i obuhvata:
1) troškove lečenja i rehabilitacije;
2) izgubljenu zaradu za vreme privremene sprečenosti za rad;
3) izgubljenu zaradu u slučaju trajne delimične ili potpune nesposobnosti za rad;
4) naknadu za izgubljeno izdržavanje;
5) troškove sahrane;
6) troškove tuđe nege i pomoći.

Uža specijalnost naše advokatske kancelarije je Naknada štete nakon saobraćajnih nezgoda. Ukoliko vam je potrebna pomoć, a u cilju obezbeđivanja naknade za nematerijalnu ili materijalnu štetu nastalu u saobraćaju, možete se obratiti našoj advokatskoj kancelariji nakon čega ćemo pristupiti analizi slučaja te sprovesti sve nephodne mere u cilju izdejstvovanja maksimalne novčane naknade za pretrpljenu štetu.

Podnosimo osiguravajućim društvima odštetni zahtev zajedno sa potrebnom dokumentacijom koju pribavljamo u saradnji sa klijentom. U slučajevima nepostizanja dogovora sa osiguravajućim društvima podnosimo tužbe nadležnim sudovima gde sudovi najčešće dosuđuju odgovarajuće pravične iznose naknade, često daleko veće od prvobitne ponude osiguravajućih društava. 

Naknada štete za telesne povrede u saobraćaju

Ukoliko ste povređeni kao vozač u automobilu, za naknadu pretrpljene štete neophodno je utvrditi krivicu vozača drugog automobila. Dakle, da biste znali kom osiguravajućem društvu da se obratite, morate sačekati ishod krivičnog ili prekršajnog postupka koji se vodi protiv tog lica. Pri tom, činjenica da takav postupak nije okončan ne sprečava vas da pokrenete parnični postupak, u toku kog će svakako krivični postupak biti okončan.

Troškovi lečenja i rehabilitacije su materijalni troškovi nastali u postupku lečenja i rehabilitacije povređenog lica u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom obliku zdravstvene službe (privatna praksa), koji uključuju i troškove primenjene medicinske terapije, lekova i medicinskih sredstava.

Troškovi lečenja i rehabilitacije nadoknađuju se u visini stvarnih troškova lečenja i rehabilitacije, na osnovu računa zdravstvene ustanove uz priložen izvod o pruženim zdravstvenim uslugama i drugim troškovima na osnovu medicinske dokumentacije koju vodi zdravstvena ustanova, odnosno drugi oblik zdravstvene službe (privatna praksa), a koji su bili nužni i neophodni u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse Republike Srbije, odnosno u skladu sa priznatim standardima od strane osiguravača.

Trzajna povreda vrata

Trzajna povreda vrata je traumatska povreda vratnog dela kičme i najčešći oblik lakše povrede u saobraćaju. Udar u zadnji deo automobila je čest uzrok trzajne povrede vrata. Ponekad pacijent oseća bol više sati ili dana posle udesa. Trzajna povreda vrata se, po intenzitetu, deli na četiri stepena. Jasni pokazatelji uključuju glavobolju, vrtoglavicu i, ponekad, mučninu.

Prava povređenog putnika/pešaka

Za treće lice koje je pretrpelo štetu u saobraćajnoj nezgodi potpuno je irelevantna krivica štetnika. Putnik, odnosno pešak, koji je pretrpeo povrede nije u obavezi da čeka okončanje krivičnog ili prekršajnog postupka da bi nadoknadio štetu. Ukoliko su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva automobila, putnik, odnosno pešak može nadoknaditi pretrpljenu štetu od osiguravajućeg društva kod kog je bilo koje od ta dva autobomila osigurano od autoodgovornosti. Ukoliko se naknadno utvrdi krivica jednog od njih, tada se osiguranja mogu međusobno regresirati, ali to ne zadire u prava putnika, odnosno pešaka, niti je za iste od značaja.

Pravo na naknadu štete za porodicu nastradalog/povređenog lica

Ukoliko ste u saobraćajnoj nezgodi izgubili bračnog druga, roditelja ili dete, imate pravo na naknadu duševnih bolova usled smrti bliskog lica. Takođe, ukoliko ste ostali bez brata ili sestre sa kojima ste živeli u trajnijoj zajednici života, podjednako imate pravo na istu naknadu. Sa druge strane, ukoliko je vaš bračni drug, dete ili roditelj usled povreda iz saobraćajne nezgode postao lice sa teškim invaliditetom (lice nesposobno da se stara samo o sebi,… itd.), u podjednakoj meri vam pripada pomenuta naknada. Pri tom, pobrojane naknade pripadaju i vanbračnom partneru, pod uslovom postojanja trajnije zajednice života sa umrlim, odnosno povređenim.

Naplata štete za povredu pešaka u saobraćaju

Ukoliko vam se dogodi da Vas na pešačkom prelazu udari auto, autobus, kamion ili bilo koje drugo prevozno sredstvo, znajte da imate pravo na nadoknadu štete od povreda kao i eventulanih troškova lečenja.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?

Kontaktirajte nas