Gotovo da ne postoji osoba koja nije upoznata sa bar i jednim slučajem povreda nastalih usled ujeda psa lutalice. Ako ste jedna od njih, možda se pitate zbog čega je to tako? Najprecizniji odgovor na ovo pitanje može dati statistika prema kojoj su čak 77.500 građana bili žrtve napuštenih pasa. Ujed psa lutalice je jedan od najčešćih osnova za naknadu štete.

Gradovi i opštine u Republici Srbiji su za šest godina na ime odštete usled ujeda pasa lutalica isplatili čak 25 miliona evra, dok bi u doglednom periodu broj odštetnih zahteva od strane građana mogao da dostigne i 20.000 godišnje. Kada se ovome doda i činjenica da su građani žrtve pada u šaht, rupu, na snegu ili ledu, dobijaju se i veće brojke u kojima postoji osnov za naknadu štete prema gradu ili opštini.

Advokat za ujed psa

I pored toga, veliki broj građana nastoji da izbegne spori sudski postupak za naknadu štete i sve neprijatnosti koje prate postupak pred sudom. Međutim, da li je takav stav opravdan? Da li mirno rešavanje sporova uopšte ima prednosti u odnosu na sudski postupak i, ako ih ima, koje su to prednosti?

U situaciji kada vas ujede pas lutalica mnogi ljudi se nalaze u šoku, ne znaju da imaju određena prava a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete nisu sigurni kako da realizuju njegovu zaštitu.

Ujed psa lutalice

Prilikom ujeda psa lutalice može doći do materijane štete (npr. pocepana odeća) i nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova, fizičkih bolova i straha. U ovim slučajevima nematerijalna šteta ima daleko već značaj budući da je najčešće mnogo veća od materijalne štete.

Kako dokazati povredu u slučaju ujeda psa:

  • Neophodno je utvrditi da li je pas koji je izvršio ujed vlasnički pas ili je u pitanju pas lutalica.
  • U slučaju da je u pitanju vlasnički pas, lice kome se treba obratiti za naknadu štete je vlasnik psa, dok u slučaju kada je u pitanju pas lutalica to je Grad Beogradi Javno komunalno preduzeće ,,Veterina Beograd“ u slučaju da se ujed dogodio na teritoriji Beograda.
  • Ako se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada u Srbiji pravna lica kojima se treba obratiti za naknadu štete su opština i javno komunalno preduzećekoje je zaduženo za hvatanje pasa lutalica na teritoriji gde se dogodio napad.
  • Kada se zahtev podnosi opštini ili gradu gde se dogodio napad o zahtevu neposredno odlučuje komisija za rešavanje ovih šteta.

Odmah nakon ujeda je potrebno pribaviti na licu mesta informacije da li je još neko lice videlo napad i podatke o tom licu u smislu kontakt telefona imena i adrese radi eventualnog kasnijeg svedočenja na sudu. Poželjno je pozvati i policiju i prijaviti napad, policija iako nije zadužena za ovakve slučajeve može u slučaju da izađe na lice mesta napraviti službenu belešku koja se kasnije može koristiti kao dokaz. Čak i da se ova beleška ne uspe ishodovati (policija nekad ne želi ili ne može da izađe na teren) barem podaci o svedocima mogu biti veoma korisni za kasniji postupak.

Nakon ujeda potrebno je što pre zatražiti neophodnu medicinsku pomoć i zatražiti od doktora da na svom medicinskom nalazu konstatuje da je reč o povredi koja je izazvana ujedom psa. Potrebno je primiti tetanus i to konstatovati na medicinskom nalazu. Potebno je ,,Veterini Beograd“ ili drugom nadležnom javnom preduzeću zavisno od teritorije na kojoj se ujed dogodio prijaviti napad radi eventualnog izlaska na teren identifikacije i hvatanja psa lutalice.

Nakon procesa pribavljanja dokaza pokreće se postupak za naplatu štete. Ovaj postupak se može voditi kao vansudski ili sudski.

Odšteta za ujed psa

U slučaju pokretanja vansudskog postupka trenutno je praksa da se na rešavanje ovih zahteva čeka od godinu do godinu i po dana. Naknade koje se oštećenima nude su između 10.000,00 dinara i 30.000 dinara u slučajevima kada su povrede teže prirode. Ovaj novac se isplaćuje iz gradskog buždeta. Odmah možete da primetite da iznosi koji se oštećenima isplaćuju veoma niski što je uslovljeno trenutnom ekonomskom situacijom i politikom.

Značajno se veći iznosi koje sudovi dosuđuju u slučaju podnošenja tužbe. Primera radi često se dešava da za povrede za koje npr. grad ponudi 10.000,00 dinara (lake telesne) na sudu može da se dobije 80.000,00 dinara do 130.000,00 dinara. Povrede koje se dešavaju prilikom ujeda imaju najčešće prirodu lakih telesnih povreda mada u slučajevima ozbiljnijih napada ili strane od strane više pasa lutalica mogu imati i prirodu teških pa čak i fatalnih po život. Kod teških telesnih povreda naknada koja se može dobiti na sudu ide od 200.000,00 dinara pa do više stotina hiljada zavisno od težine i posledica.

Ujed psa Beograd

Odmah se vidi da je velika razlika između onoga što se može dobiti sudskim putem od onoga što se može dobiti u vansudskom postupku. Naravno treba biti iskren pa reći da kod vansudskog postupka oštećeni nemaju nikakva ulaganja i da samo podnose opštini ili gradu odštetni zahtev uz neophodnu dokumentaciju. Kod sudskog postupka postoje izvesni troškovi koje oštećeni trebaju predujmiti u smislu sudskih taksi i troškova veštačenja.

Treba napomenuti da se kod dobitka sudskog spora koji je dosta izvestan u slučaju posedovanja gore navedenih dokaza oštećenima vraćaju svi troškovi koji su predujmili a posebno se dosuđuje i naknada štete pa svakako ima smisla ostvarivati svoja prava sudskim putem.

Naša advokatska kancelarija  Vam pruža mogućnost da se na poprilično lak i jednostavan način upoznate sa svim relevantnim činjenicama koje su Vam od značaja za nadoknadu štete na koju imate pravo!

Ukoliko vam je potrebna pomoć, a u cilju obezbeđivanja naknade štete od uejda psa, možete nas kontaktirati nakon čega ćemo pristupiti analizi slučaja te sprovesti sve nephodne mere u cilju izdejstvovanja maksimalne novčane naknade za pretrpljenu štetu.

Napominjemo da je naša advokatska kancelarija specijalizovana za Naknadu štete – kontaktirajte nas i obezbedite maksimalnu naplatu štete. Naše usluge naplaćujemo u procentualnom iznosu od nadoknađene štete. Ukolko naplate nema naš rad je besplatan.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?

Kontaktirajte nas