Radno pravo predstavlja pravnu oblast koja reguliše odnose između dva suprostavljena društveno-ekonomska činioca: zaposlenih i poslodavaca.

Radi se o dinamičnoj pravnoj oblasti koja često donosi brojne izazove za kompanije i pojedince, a naš tim svakodnevno savetuje klijente u svim aspektima radnih odnosa i upravljanja ljudskim resursima.

Radno pravo, radni sporovi i savetovanje u oblasti radnog prava

Radno pravo upravlja i posreduje međusobnim odnosima između zaposlenih, svih učesnika u procesu zaposlenja (kadrovskih službi, agencija za zapošljavanje….), sindikata i vlasti.

Radno pravo se deli na individualno i kolektivno.

Individualno radno pravo brine o pravima zaposlenog u toku njihovog rada, odnosno u toku trajanja ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca. Neke od oblasti koje pokriva individualno radno pravo su uslovi zaposlenja, iznos novčane naknade, bezbednost i uslovi rada, mobing & diskriminacija na radnom mestu i drugo.

Kolektivno radno pravo se brine o pravnim okvirima između zaposlenog, poslodavca i sindikata. Ova oblast takođe definiše udruživanje i združene aktivnosti sindikata i drugih subjekata.

Takođe, bitno je napomenuti i Međunarodno radno pravo. Ono pokriva rad u drugim državama, dobijanje radnih dozvola u skladu sa zakonima Evropske Unije, SAD-a, Kanade i drugih država.

Advokat za radno pravo

Naš tim čine eksperti sa višegodišnjim iskustvom u pružanju pravnih usluga i zastupanju klijenata u oblasti radnog prava i upravljanja ljudskim resursima. Prednost i kvalitet usluge koju pružamo u ovoj oblasti ogleda se u sveobuhvatnom analitičnom i pragmatičnom pristupu, kao i u prepoznavanju važnih činilaca koji doprinose stvaranju zdravog radnog okruženja i prevenciji radnih sporova.

U okviru naše advokatska kancelarija za radno pravo, fizička i pravna lica mogu dobiti sledeće usluge iz domena radnog prava:

· Sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, rešenja o godišnjem odmoru, upozorenja pred otkaz, rešenja o otkazu i sve vrste poslovne korespondencije

· Zastupanje zaposlenih u radnim sporovima (neisplaćena zarada, regres, prevoz, naknada zarade i dr.)

· Osporavanje zakonitosti aneksa ugovora o radu

· Podnošenje tužbe zbog povrede na radu

· Zastupanje zaposlenih kod mobinga i zlostavljanja na radu

· Podnošenje tužbe zbog nezakonitog otkaza i naknada štete

· Sva ostala pitanja iz domena radnog prava

Radno pravo predstavlja svojevrstan kompromis između interesa za maksimizacijom profita, što je agenda poslodavaca i interesa da se obezbedi dostojanstveni i humani uslovi rada, što je agenda zaposlenih.

Temelj radnog prava u Srbiji predstavlja Zakon o radu. Njegov značaj proizlazi iz činjenice što se njime garantuju minimalna prava zaposlenih i minimalni uslovi rada. Prema tome, ostalim pravnim aktima iz domena radnog prava, kao što su: ugovor o radu, pravilnik o radu ili kolektivni ugovor o radu, ne mogu biti predviđena manja prava i nepovoljniji uslovi rada za zaposlene u odnosu na ona prava i one uslove rada koji su propisani Zakonom o radu. Ovakav princip se u radnom pravu naziva princip najveće povoljnosti, a kao pravnu posledicu ima ništavost onih odredbi ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora, koje su u koliziji sa Zakonom o radu.

Radno pravo je svakako najživotnija i najsvakodnevnija grana prava, sa kojim se sugrađani stalno susreću. Gotovo da nema pojedinca koga ne tangiraju radnopravne teme poput visine zaradetrajanja godišnjeg odmora, zaštite na radu, plaćenog odsustva sa rada, otkaza, premeštaja i brojnih drugih. Odluke koje potiču iz domena radnog prava su u toj meri značajne i dalekosežne da utiču na egzistenciju svakog čoveka i imaju sposobnost da promene život iz korena. Ovde naročito mislimo na pitanja otkaza ugovora o radu, premeštaja na drugo mesto rada, zlostavljanja na radu i neisplate zarade.

Ako smatrate da ste dobili otkazna nezakonit način, i da ono što vam se stavlja na teret ne odgovara istini, najbolje da se obratite advokatskoj kancelariji za radno pravo kako biste dobili pravni savet u vezi sa vašim pravnim problemom. S obzirom da se radni sporovi pokreću u kratkom roku, koji ne može biti duži od 60 dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu, savetujemo da ne oklevate i da se u najkraćem roku obratite advokatskoj kancelariji za radno pravo i predupredite gubitak prava na tužbu. Ovo utoliko pre, jer postoji mogućnost, da na posao budete privremeno vraćeni na osnovu rešenja Inspekcije rada, tako da ne morate uvek da čekate okončanje radnog spora.

Takođe, u okviru naše advokatske kancelarije pružamo kontinuiranu pravnu pomoć pravnim licima – firmama različitih profila u domenu radnog prava. Pod ovim se misli na izradu svih vrsta pravnih akata iz ove oblasti poput ugovora o radu, pravilnika o radu, akata o organizaciji i sistematizaciji poslova, rešenja o godišnjim odmorima, rešenja premeštaju na drugo mesto rada, upozorenja pred otkaz i dr.

Ukoliko nastane radni spor, naš pravni tim je spreman da pruži efikasnu i delotvornu podršku, u čemu smo do sada imali maksimalan učinak. Zastupajući zaposlene nudimo pravne savete i usluge zastupanja onima koji su na bilo koji način oštećeni na radnom mestu. Nezavisno od toga da li ste dobili nezakonit otkaz, da li ste diskriminisani na radu, da li ste trpeli mobing na poslu, da li je nastupila povreda na radu, da li su ispunjeni uslovi zaštite na radu ili samo želite da znate svoja prava iz radnog odnosa, predočavamo Vam sve mogućnosti koje imate i dajemo realistične savete, iz kog razloga nam je procenat uspeha u radnim sporovima izuzetan.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?