Porodično pravo obuhvata pitanja braka i odnosa u braku, razvoda braka, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Gruba podela porodičnog prava bi bila na bračno, roditeljsko, pravo hraniteljstva i starateljsko pravo.

U oblasti porodičnog prava pružamo pravnu pomoći pravne usluge u postupku razvoda braka, ali i svim ostalim pitanjima iz ove oblasti, među kojima su i:

 • starateljstvo nad decom
 • model ostvarivanja viđenja i drugih konakata dece i roditelja,
 • utvrđivanje visine doprinosa izdržavanja dece od strane roditelja,
 • sastavljanje bračnih ugovora,
 • sačinjavanje sporazuma za razvod braka,
 • pokretanje i zastupanje u potupku poništaja braka,
 • pravne usluge zastupanja i pružanja pravne pomoći u postupcima u vezi sa izdržavanjem dece i bivših supružnika,
 • pravne usluge vezane za vršenje roditeljskog prava, odnosno oduzimanja ili ograničenja roditeljskog prava, kao i u postupcima za sprečavanje i zaštitu od nasilja u porodici.

Do razvoda braka se može doći na više načina. Jedan način je sporazumni razvod braka. Stara je poslovica da je mnogo bolji dobar razvod nego loš brak. Najbolji advokati za razvod braka i brakorazvodne parnice će Vam uvek savetovati dogovor sa suprotnom stranom kada god je to moguće i to naročito ako u braku ima maloletne dece oko koje se mora doneti odluka sa kojim od roditelja će živeti itd. Ovo je jako bitno jer odnose izmedju bivših supružnika često opterećuju negativne emocije i one se često usmeravaju i na maloletnu decu. Bez obzira na uzrast, svako dete oseti posledice razvoda i to je stres i za dete i za roditelje. Zato su roditelji dužni da pokušaju da detetu ili deci što više olakšaju proces razvoda i period nakon razvoda koji može biti manje traumatičan ukoliko se roditelji razumno i odgovorno ponašaju.

Advokat za razvod braka Beograd

Naravno ako dogovor nije moguć i ako suprotna strana neće da saradjuje druga opcija je razvod braka po tužbi. U oba slučaja potreban je isti set dokumentacije i nadležan je isti sud, ali je razlika u tome što razvod po sporazumu podrazumeva u nekom segmentu jednostavniji postupak. U svakom slučaju postupajući sud pribavlja mišljenje organa starateljstva tj. Centra za socijalni rad i uz pomoć stručnih lica Centra ili sudskih veštaka utvrdjuje koji je najbolji interes maloletne dece itd.

Ukoliko nema zajedničke maloletne dece bračnih drugova onda je postupak jednostavniji.

Presuda o razvodu braka u svojoj izreci tj. petitumu može da sadrži

 1. odluku o razvodu braka,
 2. odluku o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili odluku o samostalnom vršenju roditeljskog prava i odluku o adresi prebivališta na kojoj će dete živeti,
 3. odluku o visini obaveze izdržavanja koje je dužan da plaća roditelj kome dete nije povereno,
 4. odluku o modelu i načinu vidjanja i održavanja ličnog kontakta deteta i roditelja sa kojim dete ne živi i
 5. odluku o izdržavanju bračnog druga.

Ukoliko se brak razvodi po sporazumu presuda o razvodu može da sadrži i odluku o utvrdjenju bračne imovine tj. bračne tekovine i odluku o deobi bračne imovine tj. bračne tekovine, što je ona imovina koja je stečena u braku i radom bračnih drugova itd.

Ukoliko se brak razvodi po tužbi onda se odluka oko bračne tekovine i deobe imovine stečene u braku ne donosi u postupku razvoda nego se za utvrdjenje i deobu bračne tekovine mora povesti poseban parnični postupak ili se može zaključiti sporazum oko deobe bračne imovine, ali se to ređe dešava jer je upravo imovina razlog zašto ne može da dođe do sporazumnog razvoda braka. Dakle, u pravnom sistemu Republike Srbije je moguće da se brak razvede a da pitanje bračne imovine ostane nerešeno. U sistemima mnogih drugih država se razvod braka obavezno rešava istovremeno sa odlučivanjem suda oko podele imovine bračnih drugova. Važno je napomenuti i da u Republici Srbiji postoji oboriva pretpostavka jednakog doprinosa u nastanku bračne tekovine od strane bračnih drugova i to u praksi znači da onaj supružnik koji tvrdi da je više od 50% doprineo nastanku imovine ima obavezu da to i dokaže pred sudom itd.

Posebno pitanje je izbor najboljeg advokata za alimentaciju i izdržavanje dece i izdržavanje bračnog druga, jer je ovo jedna uža oblast i retko postoje advokati specijalizovani za alimentaciju i izdržavanje i obično se ovim pitanjima bave zajedno sa ostalim pitanjima iz porodičnog prava. Advokati za porodično pravo i advokati koji se bave porodičnim pravom imaju stav da je to jedna od najtežih oblasti advokatskog rada jer su emocije stranaka izražene i posebno kada se radi i o interesima maloletne dece onda su stresogene situacije naročito prisutne.

Ukoliko Vam je potreban advokat za razvod braka, kontaktirajte nas!

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?