Sudska naplata potraživanja u užem smislu podrazumeva pokretanje izvršnog postupka pred sudom, i to podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave. Ukoliko sud utvrdi da navedena isprava ispunjava uslove, tj. da je zaista izvršna ili verodostojna, on tada donosi rešenje o izvršenju kojim dozvoljava sprovođenje izvršenja, pa ukoliko druga strana- izvršni dužnik ubrzo ne izmiri dug, sudski (ili privatni) izvršitelj pristupa sprovođenju izvršenja radi namirenja izvršnog poverioca.

Opomena pred utuženje

Ako se sa dužnikom ne može postići nikakav dogovor sledeći korak je slanje opomena pred utuženje ili izvršenje i konačno pokretanje sudskog postupka koji zavisno od dokaza koje imamo na raspolaganju i ponašanja dužnika može biti izvršni ili parnični. Opomena pred utuženje često bude korisna jer dužnici u solidnom broju slučajeva plate dug nakon podnošenja ove opomene jer vide je sledeći korak prinudna naplata što im dosta uvećava troškove. Pisana opomena pred utuženje je korisna i iz razloga što se njom pred sudom dokazuje da je dužnik obavešten o svojoj obavezi što je neophodan uslov za kasniju prinudnu naplatu.

U praksi se ponekad dešava da dužnici iako prethodno ne žele da plate poveriocima dug nakon podnošenja opomene pred utuženje od strane advokatske kancelarije odmah postupe po njoj. Advokati za naplatu potraživanja su naročito neophodni kada dužnik neće da plati po opomeni pred utuženje.

Nadležnost suda za naplatu potraživanja

Nadležnost suda kod postupka prinudne naplate je generalno prema sedištu tuženog odnsno izvršnog dužnika. Kod naplate potraživanja konkretno u Beogradu nadležnan je Privredni sud u Beogradu ako su obe stranke pravna lica ili preduzetnici. Nadležnan je jedan od tri osnovna suda u Beogradu i to prema sedištu tuženog odnosno izvšnog dužnika ako je jedna od stranaka fizičko lice. U izvršnom postupku poverioci mogu izabrati bilo kog javnog izvršitelja sa liste upisanih javnih izvršitelja za teritoriju Privrednog suda u Beogradu.

Postupak prinudne naplate

Efikasan način pokretanja parničnog postupka je podnošenje sudu platnog naloga na koji dužnik ima određeni rok da se izjasni, ako propusti rok platni nalog postaje pravosnažan i može se krenuti u postupak prinudnog izvršenja. Izvršni postupak se pokreće podnošenjem predloga za izvršenje strogo formalnog akta, koji ukoliko ne sadrži sve zakonom propisane obavezne elemente biva odbačen od strane suda. Zbog svoje stroge formalnosti, u sastavljanju predloga za izvršenje preporuka je da vam advokat specijalizovan za naplatu potraživanja pruži pravnu pomoć.

Kada se podnese predlog za izvršenje, ako je predlog osnovan sud donosi rešenje o izvršenju. Na rešenje o izvršenju izvršni dužnik može da uloži prigovor odnosno žalbu kojima potraživanje osporava. Sada je rok za prigovor osam dana i razlozi za prigovor su taksativno navedeni u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Preporuka strankama je da se angažuje advokat i za pisanje prigovora ili žalbe ukoliko smatraju da potraživanje protiv njih nije osnovano, jer iako je relativno lako formalno ukinuti rešenje o izvršenje, dobiti kasniju parnicu često nije jednostavno. Ukoliko je prigovor osnovan sud ću ukinuti rešenje o izvršenju i predmet će se prevesti u parnični što znači da će se postupak nastaviti kao da je potraživanje sporno a podneta tužba. Ovo znači da će sud zakazati ročište radi raspravljanja o osnovanosti potraživanja. Za zastupanje na ovim ročištima bih opet preporučio pravnu pomoć stručnjaka advokata. Ukoliko parnični sud utvrdi da je potraživanje osnovano doneće najčeše presudu kojom se prvobitno rešenje o izvršenju potvrđuje i ostaje na snazi.

Prinudna naplata potraživanja

U pravu Srbije samopomoć je zabranjena i predstavlja krivično delo, pa poveriocu, kada dužnik odbija da postupi po sudskoj odluci, peostaje jedino sudski izvršni postupak ukoliko želi da ostvari svoje potraživanje.

Na scenu stupa monopol državni prinude koji pokreće mehanizam tzv. prinudno izvršenje ili prinudna naplata.

Sudski izvršni postupak je detaljno regulisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Sud je nadležan da rešenjem odredi izvšenje, a javni izvršitelj ili sud imaju obavezu da sprovedu prinudnu naplatuStranke moraju biti jasno određene u izvršnom postupku i mora se znati protiv koga se vrši prinudno izvršenje, a i u čiju korist, takođe. Učesnici postupka mogu biti i treća lica koja tvrde da imaju neko pravo na predmetu izvršenja sa ciljem da se taj predmet izuzme iz izvršnog postupka.

Razlikuje se izvršni postupak na osnovu izvršne isprave i na osnovu verodostojne isprave, kao i poseban postupak koji postoji radi namirenja potraživanja na osnovu komunalnih i sličnih usluga.

Profesionalnim pristupom, primenjujući najnovije tehnologije i inovativna poslovna rešenja, obezbeđujemo efikasnu naplatu, što u prilog tome govori i činjenica da smo za  veoma kratko vreme smo stekli poverenje brojnih renomiranih klijenata iz različitih oblasti i grana industrije, kojima smo pouzdan partner u upravljanju potraživanjima. Ukoliko Vam je potreban partner za naplatu potraživanja  –  kontaktirajte nas!

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?