Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezan ugovor koji zaključuju primalac izdržavanja i davalac izdržavanja. Ugovorom se primalac izdržavanja obavezuje da prenese svojinu na određenoj stvari ili neka prava na davaoca izdržavanja, a davalac izdržavanja se obavezuje da izdržava primaoca izdržavanja i brine o njemu do kraja života, kao i da ga nakon smrti sahrani u skladu sa običajima i željom primaoca izdržavanja.

Prava obuhvaćena ovim ugovorom moraju postojati u trenutku zaključenja ugovora. Predmet ovog ugovora ne može biti zaostavština primaoca izdržavanja već samo stvari i prava koja postoje u trenutku zaključenja ugovora i koja moraju biti tačno označena u ugovoru, kao sto je na primer preciziranje nepokretnosti koja je predmet ugovora. Ako nije ugovoreno nešto drugo, obaveza izdržavanja pre svega obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće, obuće, odgovarajuću negu u starosti i bolesti, troškove lečenja i svakodnevnih uobičajenih potreba.

Obaveza izdržavanja se sastoji u obezbeđivanju adekvatne pomoći u vidu stanovanja, hrane, odeće i obuće, pružanju nege u slučaju bolesti i starosti, plaćanja troškova lečenja, i svega što je neophodno za normalan i pristojan život primaoca izdržavanja.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenoj formi i mora biti solemnizovan od strane javnog beležnika. Javni beležnik ima obavezu da u svojoj klauzuli prilikom solemnizacije upozori primaoca izdržavanja da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu i da naslednici nemaju pravo na nužni deo iz te imovine.

Raskig ugovora o doživotnom izdržavanju

Svaka od ugovornih strana može tražiti da sud raskine ugovor:

 • bilo da se raskid traži zbog poremećnih odnosa ugovornih strana,
 • bilo da se radi o promenjenim okolnostima.

Ukoliko je do raskida zbog poremećenih odnosa došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga ugovorna strana ima pravo na pravičnu naknadu.

Raskid ugovora je neizbežan ukoliko se promene okolnosti pa ispunjenje obaveza postane znatno otežano u odnosu na period od trenutka zaključenja ugovora. Na primer, ako davalac izdržavanja ostane bez primanja i nema dovoljno sredstava da ispunjava obaveze izdržavanja,

Takođe, zakonski naslednici primaoca izdržavanja mogu tražiti da sud raskine ugovor o doživotnom izdržavanju nakon smrti primaoca izdržavanja, ako smatraju da davalac izdržavanja nije ispunjavao obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju.

Poništavanje ugovora o doživotnom izdržavanju

Pored raskida ugovora moguće je tražiti poništaj ili utvrđenje ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju.

Neki od razloga za isticanje ništavosti ugovora:

 • Ako je predmet obaveze neodređen, nemoguć ili nedopušten,
 • Ako je osnov nedopušten,
 • Ako je pobuda za zaključenje ugovora bila nedopuštena,
 • Ako ugovor nije zaključen u propisanoj formi,
 • Ako je ugovor zaključilo poslovno nesposobno lice,
 • Ako se radi o prividnom ugovoru,

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju se može tražiti:

 • Ako je jedna strana ugovor zaključila pod uticajem pretnji po život,
 • Ako je ugovorna strana dovedena u bitnu zabludu,
 • Ako je ugovorna strana prevarom navedena na zaključenje ugovora,
 • Ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?

Kontaktirajte nas