Nepredvidivo poslovno okruženje ponekad nameće finansijske pritiske na vaše kupce i dovodi ih u situaciju nagomilavanja dugova. Angažovanje u naplati nosi brojne izazove, oduzima vam vreme i resurse, povećava troškove i udaljava vas od vaše osnovne delatnosti i povećanja profita.

Usled neadekvatno pripremljene komunikacije sa dužnicima, prisutan je rizik trajnog gubljenja klijenata i kupaca, samim tim i smanjenja prihoda. Naš advokatski tim je uspostavio proverene procedure i sisteme efikasne naplate, vodeći računa o svim profesionalnim, stručnim i etičkim principima. Svesni da ne postoji univerzalni model naplate koji se može primeniti, tok naplate prilagođavamo vrsti potraživanja i karakteristikama dužnika i klijenta, poštujući prava i štiteći interese svih uključenih strana. Ovaj struktuiran pristup u sprezi sa našim profesionalnim timom obezbeđuje najviši stepen naplate u najkraćem vremenskom periodu. Klijent ne snosi nikakav rizik, trošak ili investiciju sve do uspešnog završetka procesa naplate, ili su ti troškovi zaista minimalni, u zavisnosti od kvaliteta i obima samih potraživanja.

Faze naplate

  1. Praćenje faktura

Za nas proces naplate počinje već sa izdavanjem fakture. Pravovremeno i pravilno organizujemo i pratimo fakture: od njihovog nastanka, momenta dospeća, do konačne naplate. Komunikacijom sa kupcima, kroz sve faze, obezbeđuje se i pravovremena i redovna naplata.

  1. Rana faza naplate

Pomažemo vam da poboljšate dinamiku uplata vaših kupaca, istovremeno održavajući pozitivne poslovne odnose sa njima. Putem telefona i e-maila obaveštavamo dužnika o dugovanju, upoznajemo ga sa rokovima plaćanja i procedurama, kao i posledicama daljeg odlaganja plaćanja. Kompletna komunikacija sa dužnicima je struktuirana, vodi se unapred utvrđenim scenarijima koji su sastavljeni u zavisnosti od delatnosti dužnika, prirode potraživanja, kao i okolnosti nastanka potraživanja, uz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda komunikacije.

  1. Slanje opomena

Opomena pred utuženje je poslednji korak pred ulazak u prinudnu naplatu potraživanja pravnim putem i iskustvo govori da je ovaj korak veoma bitan i efikasan kao sredstvo uticaja na dužnika, a da pri tome ne narušava obavezno i buduće odnose sa tim kupcem.

  1. Naplata sudskim putem

U slučaju kada prethodne faze naplate ne rezultiraju plaćanjem duga, pristupa se naplati sudskim putem kao krajnjoj fazi. Kompanije često zaziru od ovog vida naplate zbog sveopšteg stanja u pravosuđu, komplikovanih procedura i visokih troškova. Naš pravni tim je tu da vas podrži u prevazilaženju ovih izazova, i u saradnji sa renomiranim advokatskim kancelarijama i Javnim izvršiteljima obezbeđuje naplatu u najkraćem mogućem roku, gde god za to ima zakonskog osnova. Troškove sudskog procesa snosi tužena strana, tako da klijent ostvaruje punu naplatu potraživanja, umanjenu samo za naknadu usluge naplate.

Naš tim čini skup dobro obučenih i edukovanih kadrova će učiniti sve da dobro uhodanim postupcima i primenom razlčitih faza, iniciramo naplatu potraživanja uz maksimalnu pažnju i poštovanje klijenata.

Za bilo koja dodatna pitanja u vezi sa naplatom potraživanja i potencijalnom saradnjom budite slobodni da nas kontaktirate.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?