Porodičnim pravom se uređuju najpre brak i bračni odnosi, zatim odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvajanje, hraniteljstvo i starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.

U praksi porodičnog prava, advokatska kancelarija dr Gvozden M. Grgur se oslanja na bogatu praksu koja obuhvata rešavanje niza bračnih i porodičnih pitanja i sporova između supružnika i članova porodice. Gruba podela delokruga rada advokatske kancelarije bi bila na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo.

Ukoliko niste u mogućnosti da se samostalno dogovorite sa svojim supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata vezanih za razvod braka ili pak oko podele starateljstva nad detetom, tu smo da vam pomognemo u cilju postizanja mirnog rešenja.

Advokat za krivično pravo i prekršaje vrši poslove u sledećim oblastima:

 • sastavljanje bračnih ugovora vezanih za uređenje imovinskih odnosa u braku
 • zastupanje u postupcima razvoda braka.
 • zastupanje u postupcima utvrđivanja ili osporavanja očinstva
 • zastupanje u sporovima vezanim za vršenje roditeljskog prava
 • zastupanje u sporovima u vezi podele imovine stečene u toku trajanja braka
 • zastupanje u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti
 • zastupanje u postupcima zaštite od nasilja u porodici
 • zastupanje u sporovima vezanim za izdržavanje dece i drugih lica

Advokati u Advokatskoj kancelariji Žunić ulažu značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u sferi porodičnog i dečijeg prava, što smatramo zaista važnim za ove oblasti advokature. U ovoj grani prava se oslanjamo na tridesetogodišnje iskustvo nudeći širok spektar pravnih usluga sa naročitim fokusom odnose sa međunarodnim elementom.

Naša praksa obuhvata:

 • sastavljanje (pred)bračnih ugovora i savetovanje povodom zaštite posebne imovine supružnika,
 • pitanja razvoda braka po tužbi,
 • sporazumni razvod braka,
 • podele imovine stečene u braku,
 • starateljstvo nad decom,
 • međunarodna otmica dece u skladu sa Haškom konvencijom,
 • izdržavanje i
 • nasilje u porodici.

Ukoliko ne možete da se samostalno dogovorite sa supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata razvoda braka ili starateljstva nad detetom, asistiramo pokušajima postizanja mirnog rešenja, uključujući i porodičnu medijaciju. Posebnu pažnju poklanjamo pitanjima nasilja u porodici, gde često zastupamo žrtve nasilja u krivičnom postupku u svojstvu oštećenih.

Porodično pravo

Posavetujte se sa vašim advokatom o porodičnom pravu koje se odnosi na regulisanja pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Sve ove institucije porodičnog prava su regulisane, pre svega, Porodičnim zakonom. Normama porodičnog prava se reguliše porodica, kao i odnosi među članovima porodice. Gruba podela porodičnog prava bi bila na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo. Reč je o pretežno ličnim pravima. Propagira se načelo jednakosti i ravnopravnosti u porodičnim odnosima, kao i načelo posebne zaštite porodice, kao i načelo zaštite deteta i njegovog najboljeg interesa.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?