Prekršajno pravo je posebna grana prava, tj. skup važećih pravnih normi koje propisuju određena ponašanja kao prekršaje i za njih predviđaju sankcije. Prekršajno pravo spada u grupu javnog (državnog), i to kaznenog prava (uz krivično i ponegde privredno-prestupno pravo ).

Predmet prekršajnog prava čine:

  1.  prekršaji, odnosno prekršajna dela
  2.  odgovornost učinilaca prekršaja
  3.  prekršajne sankcije
  4.  prekršajni postupak
  5.  izvršenje izrečenih prekršajnih sankcija.

Advokat za prekršaje

Prekršajno pravo ima zadatak da zaštiti društvo od onih nedopuštenih dela koja se nazivaju prekršajima. Država nastoji pružiti prekršajnopravnu zaštitu pojedinim zaštićenim dobrima ( život, telo, imovina, čast čoveka …) i interesima građana. Zadatak prekršanog prava ostvaruje se:

  • propisivanjem prekršaja
  • pokretanjem i vođenjem prekršajnog postupka prema učiniocu prekršaja
  • izricanjem prekršajnih sankcija i njihovim izvršenjem.

Prekršajno pravo je grana prava koja reguliše uslove prekršajne odgovornosti građana i pravnih lica, prekršajni postupak pred prekršajnim sudom i prekršajne sankcije koje se izriču učiniocima.

Sankcije iz prekršaja često mogu biti prilično oštre. U nekim slučajevima oštrije prema okrivljenom nego i krivične sankcije. Tako recimo, za isti prestup, u prekršajnom postupku je obavezna mera oduzimanja vozačke dozvole, dok u krivičnom postupku za istu stvar takve mere nema.

Advokat za prekršaje može delovati tako što će sa strankom otići na ročište za saslušanje, poslati pismenu odbranu, a posle donošenja presude, uložiti žalbu ili drugi pravni lek, te pratiti da sud ne učini neku procesnu grešku ili nepravilnost.

Advokat u prekršajnom postupku

Ako je protiv vas pokrenut prekršajni postupak po prekršajnoj prijavi policije, ili bilo kog drugog organa, nikako vam ne preporučujemo da idete na saslušanje bez branioca. Praksa da imate advokata u prekršajnom postupku se pokazala izrazito efektnom.

Potrebno je da nam mejlom dostavite kopiju ili fotografiju sudskog poziva za prekršajni sud ili listing prekršaja koji izdaje prijemno odeljenje Prekršajnog suda i mi ćemo vas uputiti u vaša procesna prava i obaveze.

U kojoj god fazi da je prekršajni postupak u kome figurirate kao stranka, obratite nam se za pomoć, te ćemo oceniti da li i kako možemo da vam pomognemo. Konsultacije vezane za prekršaje i prekršajno pravo se ne naplaćuju osim u izrazito komplikovanim predmetima.

Imate pitanje u vezi sa nekom od oblasti prava koje pokrivamo?